VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING DOOR BOSBALANS

 

Artikel 1 - ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende begrippen van toepassing:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Bosbalans. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met BosBalans en worden uitsluitend door BosBalans of onder directe aansturing van BosBalans uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.4 Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan BosBalans ter beschikking gestelde goederen en documenten, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door BosBalans vervaardigde goederen en documenten.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen de opdrachtgever en BosBalans tot het verrichten van werkzaamheden door BosBalans ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij BosBalans zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever, deze algemene voorwaarden voor dienstverlening.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BosBalans, voor de uitvoering waarvan door BosBalans derden dienen te worden betrokken.

2.3 Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de medewerkers van BosBalans en zijn directie.

2.4 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.5 Ingeval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de uitleg/beoordeling plaats tevinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien BosBalans niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat BosBalans in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden door BosBalans uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus niet van toepassing op de overeenkomst.

2.9 De onderliggende overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken tussen de opdrachtgever en BosBalans weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedanevoorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3 - AANVANG EN DUUR

3.1 Elke overeenkomst komt in beginsel tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door BosBalans retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan BosBalans verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.

3.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 - OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van BosBalans  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardings­termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2 BosBalans kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is BosBalans daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BosBalans anders aangeeft.

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht BosBalans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN BIJ DE UITVOERING

5.1 De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat BosBalans tijdig kan beschikken over alle gegevens en bescheiden die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

5.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan BosBalans  ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 BosBalans heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.5 Beide partijen dienen elkaar te allen tijde onverwijld te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

5.6 Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 15 aan deze geretourneerd.

Artikel 6 - OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de daarin opgenomen omschrijving van werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen, die in onderling overleg tussen de opdrachtgever en BosBalans  worden aangebracht. Afspraken tot wijziging zijn slechts bindend indien ze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

6.2 In de overeenkomst wordt door BosBalans aangegeven of deze zal resulteren in mondelinge of schriftelijke adviezen, in rapporten, tekeningen, bestekken, begrotingen en/of bemiddeling dan wel ondersteuning.

6.3 Indien afspraken zijn gemaakt over een bepaalde persoon die de opgedragen werkzaamheden zal uitvoeren en deze persoon hiertoe gedurende langere tijd niet in staat is dan wel zijn dienstverband met BosBalans eindigt, zal BosBalans in goed overleg met de opdrachtgever een vervanger benoemen die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de keuze van de vervanger dan wel BosBalans niet in staat is een geschikte vervanger voor te dragen, staat het beide partijen vrij de overeenkomst per aangetekende brief te beëindigen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.

6.4 BosBalans treedt op als adviseur. Indien de overeenkomst resulteert in een contract tussen de opdrachtgever en een derde, is BosBalans bij dit contract met de derde geen partij, tenzij BosBalans en de opdrachtgever hierover nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien BosBalans  contracten tekent namens de opdrachtgever, gebeurt dit uitsluitend met schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.

6.5 Het aangaan van de overeenkomst schept geen precedent voor de uitbreiding daarvan; over uitbreiding dient tussen de opdrachtgever en BosBalans nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.

Artikel 7 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 BosBalans bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. BosBalans  zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.

7.2 De overeenkomst zal door BosBalans naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroeps­beoefenaar worden uitgevoerd. BosBalans kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

7.3 BosBalans heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door een door BosBalans aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van BosBalans wenselijk is.

7.4 In geval medewerkers van BosBalans of door BosBalans ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing een werkruimte met telecommunicatie­faciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal BosBalans vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van BosBalans daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
7.5 BosBalans voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, te weten: gedragscode bosbeheer.

7.6 Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van BosBalans en vormt mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen de opdrachtgever en BosBalans  overeengekomen is.

7.7 BosBalans is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BosBalans de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.9 Indien de opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BosBalans is gehouden, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BosBalans  daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 8 - GEHEIMHOUDING

8.1 BosBalans verbindt zich erop toe te zien dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft, dienovereenkomstig wordt behandeld en niet zal worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

8.2 De bepalingen in dit artikel verhinderen geen vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van BosBalans, voor zover BosBalans zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of de zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

Artikel 9 - RECHTEN OP GEGEVENS EN RESULTATEN

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op rapporten, tekeningen en andere in het kader van de overeenkomst opgestelde stukken en verzamelde gegevens, waaronder tevens methoden en werkwijzen ontwikkeld door BosBalans, berusten bij BosBalans.

9.2 Voor zover niet anders overeengekomen, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht alle in het kader van deze overeenkomst opgestelde stukken te vermenigvuldigen voor intern gebruik. Exploitatie door de opdrachtgever van de hierboven genoemde stukken is verboden.

Artikel 10 - OVERMACHT

10.1 Ingeval van overmacht, waarvan sprake is indien naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet gevergd kan worden, wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BosBalans geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BosBalans  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BosBalans heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BosBalans zijn verbintenis had moeten nakomen.

10.3 De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

10.4 Voorzover BosBalans ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BosBalans gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

Artikel 11 - HONORARIUM

11.1 BosBalans heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever een door BosBalans in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door de opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.

11.2 Is in de overeenkomst een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. BosBalans is gerechtigd deze prijs te verhogen met een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voorzover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen de opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
11.3 Is in de overeenkomst een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een schatting van de kosten. In dat geval, en ook in alle overeenkomsten waarin geen richtprijs is genoemd, staat tussen de opdrachtgever en BosBalans vast, dat het te betalen bedrag zal worden vastgesteld op basis van de nacalculatie.

11.4 Ingeval een richtprijs is overeengekomen zal BosBalans, indien het 80% van de richtprijs heeft verwerkt, de opdrachtgever onverwijld waarschuwen met de mededeling dat naar zijn oordeel het geschatte budget al dan niet zal worden overschreden. Ingeval van vermoedelijke overschrijding zal BosBalans het geschatte bedrag aangeven, waarmede het verwacht dat de overeenkomst zal kunnen worden voltooid. BosBalans heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het bedrag van de overschrijding. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de overschrijding treden BosBalans en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg over afronding van de opdracht binnen de richtprijs. BosBalans zal zodra hierover overeenstemming is met de opdrachtgever de werkzaamheden conform deze nadere afspraken afronden volgens de in de overeenkomst vermelde methode.

11.5 Het honorarium van BosBalans is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

11.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BosBalans gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de opdrachtgever en BosBalans hierover andere afspraken hebben gemaakt. Dit is voor de opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te mogen ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11.7 Alle door BosBalans genoemde bedragen kunnen één keer per kalenderjaar worden verhoogd.

Artikel 12 - BETALING EN INCASSO

12.1 De betaling zal geschieden zoals vermeld in de overeenkomst.

12.2 De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum. BosBalans behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever betaling te verlangen van zowel wettelijke rente als van de kosten van invordering, indien de opdrachtgever deze betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt. De opdrachtgever is bij overschrijding van de termijn namelijk van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.

12.3 Bij een geschil over het factuurbedrag zal de opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het nietbetwiste deel van het factuurbedrag betalen.

12.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BosBalans verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW (artikelen 6:231 tot en met 247 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

12.5 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

12.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. in deze algemene voorwaarden. BosBalans is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij de opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

Artikel 13 - RECLAME

13.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan BosBalans te worden kenbaar gemaakt.
13.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens voorzover BosBalans te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft BosBalans de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
13.4 In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van BosBalans, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

13.5 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

14.1 BosBalans is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die te wijten is aan de schuld van BosBalans of van personen die BosBalans bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden gebruikt.

14.2 Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BosBalans aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BosBalans is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij de opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.

14.3 BosBalans is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, BosBalans of derden. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de opdrachtgever en BosBalans op verzoek van de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. De opdrachtgever en BosBalans zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel de opdrachtgever als BosBalans zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

14.4 De totaal door BosBalans met betrekking tot de overeenkomst te vergoeden schade is beperkt tot de totale prijs van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 11. Indien de diensten of werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van een mantelovereenkomst of als de overeenkomst meerdere afzonderlijke opdrachten betreft, is de schade beperkt tot de prijs die de opdrachtgever verschuldigd is voor de uitvoering van de betreffende diensten of werkzaamheden of voor de betreffende afzonderlijke opdracht. De opdrachtgever zal alles in het werk stellen om de schade zo veel als mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

14.5 BosBalans is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

14.6 De opdrachtgever vrijwaart BosBalans  tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. De opdrachtgever vrijwaart BosBalans  in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan BosBalans onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

14.7 De opdrachtgever vrijwaart BosBalans tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval BosBalans op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd danwel ongevraagd, informatie te ontvangen welke BosBalans in de uitoefening van de opdracht van de opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien BosBalans uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de opdrachtgever gehouden BosBalans zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen is BosBalans, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BosBalans en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

14.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BosBalans of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1 De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien overschrijding van de termijn dreigt, vindt hierover zo spoedig mogelijk overleg plaats met de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van BosBalans voor de gevolgen van overschrijding van de termijn strekt zich niet verder uit dan is bepaald in artikel 14.

15.2 BosBalans heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan. BosBalans  mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

15.3 BosBalans is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BosBalans ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van BosBalans kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

15.4 Voorts is BosBalans bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BosBalans kan worden gevergd.

15.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BosBalans op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BosBalans de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

15.6 Indien BosBalans tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, die daardoor op enigerlei wijze zijn ontstaan.

15.7 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is BosBalans gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

15.8 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is BosBalans gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 - OPZEGGING

16.1 De opdrachtgever en BosBalans kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

16.2 Indien en voorzover BosBalans de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de opdrachtgever eisen.
16.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BosBalans, zal BosBalans in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BosBalans extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BosBalans anders aangeeft.

16.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BosBalans vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BosBalans op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

16.5 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 - OVERNEMING VAN PERSONEEL

17.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, noch met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen, dan na toestemming van de andere partij.

17.2 De partij, die in strijd met het vorige lid handelt, is aan de andere partij een bedrag verschuldigd gelijk aan twee maal de prijs van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 11, dan wel een bedrag gelijk aan twee maal de prijs, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de uitvoering van diensten en werkzaamheden in het kader van een mantelovereenkomst of een bedrag gelijk aan twee maal de prijs voor een afzonderlijke opdracht ingeval van een overeenkomst die meerdere afzonderlijke opdrachten betreft.

Artikel 18 - TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN VINDPLAATS

18.1 Op de overeenkomst en de totstandkoming van de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

18.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BosBalans zijn woonplaats heeft, tenzij partijen kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

18.3 Een geschil is aanwezig, indien een van beide partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar maakt.

18.4 Alle kosten door BosBalans gemaakt ter uitoefening en behoud van zijn rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

18.5 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door BosBalans en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

18.6 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met BosBalans.

18.7 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Roy

Sparren of een boompje opzetten?
06 - 54 69 34 44
Neem contact op met Roy